Aktuelle indberetninger til Social- og Indenrigsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for indberetning af budget 2020
Budget for regioner Åben for indberetning af budget 2020

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne Åben for indberetning af oplysninger vedr. 3. kvt. 2019
Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostninger
vedr. parkering
Åben for indberetning vedr. 2018

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion Åben for indberetning af momsrefusion for oktober 2019
Revisors godkendelse af momsrefusion
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 3. kvt. 2019

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje samt
refinansiering af regionale afdrag
Ansøgning om lånedispensation fra lånepuljer,
særtilskud efter hhv. § 16 og § 19 samt
frigivelse af deponerede midler (§ 15)
Åben for frigivelse af deponerede midler for 2019

Spørgeskemaer:
Oversigt over låneoptagelse og lånepuljer Åben for indberetning vedr. låneoptagelsen i 2018

Øvrige indberetninger:
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger for 2018
Åben for indberetning af derivatoplysninger for 2018

Historiske indberetninger:
Forventet regnskab (til og med regnskab 2016)
Kommunale beskæftigelsesudgifter
Regionale anlægsinvesteringer
Kvartalsoversigter vedr. det specialiserede socialområde
Regionernes likviditet og gæld
Bedre kvalitet i dagtilbud
Indberetning af ændrede takster mv. i løbet af året
Tilskud til bedre dagtilbud
Spørgsmål til udvalgte kommuner vedr. udgifter til
ældre og personer med handicap/udsatte voksne
Spørgeskema om kommunernes lånerammer for 2011
Spørgeskema om regionernes lånerammer for 2011
Spørgeskema om kommunernes låntagning - uden for KommuneKredit  
- i fremmed valuta samt anvendelse af derivataftaler
Udgifter til tilbagebetaling af grundskyld inkl. renter
Refusion af tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld
Nedsættelse af grundskyld af produktionsjord (foreløbig og endelig)
Efterregulering ifm. frokost i daginstitutionerSocial- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, tlf: 7228-2400